AKTUALNOŚCI

Wyborcze Forum NGO

20 października odbędzie się Forum NGO, podczas którego będziemy wybierać członków Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Radę powołuje Prezydent Bytomia, a przedstawiciele NGO stanowią większość składu tego organu. Dlatego ważne jest, żebyście zapoznali się z informacjami poniżej, pojawili się na Forum, żeby zagłosować a wcześniej zgłosili swoje kandydatury! 
Szczegółowe informacje znajdziecie w wydarzeniu FB oraz w dalszej treści tej wiadomości. 

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/299780124917914
A teraz: Przyjemnej lektury! 🙂 

Rady działalności pożytku publicznego to doradcze gremia działające na różnych szczeblach administracji kraju, których rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działają.

W tym roku Prezydent Bytomia powoła na trzecią kadencję Bytomską RDPP w całkiem nowym składzie.

➤➤➤ Co w związku z tym? 
Otóż to, że aż siedmiu z łącznie dwunastu członków Rady sami musimy wskazać Prezydentowi spośród siebie podczas demokratycznego aktu wyborczego!

➤➤➤ Jak kandydować do Rady?
Kandydować może osoba, która jest członkiem danej organizacji pozarządowej, zgłoszona na podstawie karty zgłoszeniowej. Kandydatem do Rady nie może być osoba, która pełni w strukturze samorządu funkcję publiczną. Każda organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata do Rady. Prawidłowo wypełnione karty należy składać w Kancelarii UM w Bytomiu (pok. 127), przy ul. Parkowej 2 lub w Biurze Organizacji Pozarządowych, przy pl. Jana III Sobieskiego 3. Formularz w wersji edytowalnej można pobrać ze strony https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/bytomska-rada-dzialalnosci-pp-kadencja-2021-2024. Zgłoszenia mogą składać organizacje z aktualnym wpisem do KRS lub innego rejestru.
Termin zgłaszania kandydatów mija 11 października 2021 r.

➤➤➤ Jak wybierać Radę?
Lista kandydatów zostanie opublikowana w dniu 12 października 2021 r. Wyborcze Forum NGO odbędzie się 20 października o g. 17.30 w sali ToTu Bytomskiego Centrum Kultury. Każda organizacja otrzyma jeden mandat do głosowania i wybierze spośród kandydatów maksymalnie siedem osób. Udział w Wyborczym Forum NGO zgłaszajcie mailowo na adres pozarzadowe@um.bytom.pl (w tytule proszę wpisać „potwierdzenie udziału w Wyborczym Forum NGO”) lub telefonicznie pod nr 32/388-33-47.

Do zadań powiatowej i gminnej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:➤ opiniowanie projektów strategii powiatów i gmin,
➤ opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
➤ wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
➤ udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
➤ wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

O tym, że bytomskie organizacje pozarządowe to źródło bezcennego kapitału społecznego, wiemy doskonale, a to od stopnia zaangażowania organizacji, świadomości sektora i jakości współpracy z Miastem zależeć będą faktyczne kompetencje i zasięg działania Bytomskiej RDPP III kadencji!

To jak? Przekonaliśmy Was do kandydowania i wybierania?

Skip to content